Organisatie en bestuur

GNR > Over ons > Organisatie > Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Organisatie

De Stichting Goois Natuurreservaat is een uniek samenwerkingsverband van de vijf Gooise gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren. Samen met een onafhankelijk voorzitter en twee externe deskundigen vormen zij het bestuur van de stichting. Elke gemeente heeft één wethouder afgevaardigd in het bestuur. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Het bestuur

Vanaf 1 april 2017 is het bestuur aangevuld met een onafhankelijk voorzitter en twee extern deskundigen met juridische en financiële expertise. Bekijk de statuten van de stichting. Het bestuur komt viermaal per jaar bij elkaar om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken. De openbare vergaderingen van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat zijn voor iedereen toegankelijk. Bij de vergadering krijgen buitenstaanders de gelegenheid om in te spreken over te behandelen zaken. Bekijk de inspreekregeling.

Met de gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland is een uittredingsovereenkomst getekend en beide organisaties zijn met ingang van 1 januari 2022 uitgetreden.

De agenda voor de komende vergadering en de notulen van de afgelopen vergaderingen, beleidsplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening van de Stichting Goois Natuurreservaat zijn te vinden bij Publicaties op deze website.

Data van bestuursvergaderingen in 2024 zijn:

  • Donderdag 28 maart 2024
  • Donderdag 20 juni 2024
  • Donderdag 10 oktober 2024
  • Donderdag 12 december 2024

De vergaderingen zijn van 14.30 tot 17.00 uur. De vergaderlocaties worden nader bekendgemaakt.

Het aanvangstijdstip van de openbare vergadering wordt bekendgemaakt zodra de agenda van de vergadering op de website wordt gezet na verzending van de stukken aan het bestuur.

Samenstelling bestuur Stichting Goois Natuurreservaat

C.J.G. (Kees-Jan) Dosker, voorzitter
Lees het interview met dhr. Dosker

R. (Roelien) van den Berg, onafhankelijk bestuurslid en tweede plaatsvervangend voorzitter
Lees het interview met mw. Van den Berg

J. (Hans) van den Bor, onafhankelijk bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter
Lees het interview met dhr. Van den Bor

J.G (Jan) van Midden, bestuurslid namens gemeente Laren
Lees het interview met dhr. Van Midden

J. (Bart) Heller, bestuurslid namens gemeente Hilversum
Lees het interview met dhr. Heller

R.G. (Roland) Boom, bestuurslid namens gemeente Huizen
Lees het interview met dhr. Boom

H. (Hugo) Bellaart, bestuurslid namens gemeente Gooise Meren
Lees het interview met dhr. Bellaart

J.M.G. (Joke) Lanphen, bestuurslid namens gemeente Blaricum
Lees het interview met mw. Lanphen

De participanten

De participanten zorgen gezamenlijk voor de exploitatiemiddelen van Stichting Goois Natuurreservaat. Er is sprake van een zogenaamde exploitatietekort financiering. Volgens een bepaalde verdeelsleutel zorgen de participanten voor de dekking van dit tekort. Het bestuur stelt de begroting vast en keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed. Volgens de statuten wordt elk jaar het uitvoeringsprogramma en het beleidsplan vastgesteld. Het bestuur wordt tot slot bijgestaan door de directeur-rentmeester die belast is met het technisch, geldelijk en administratief beheer over de bezittingen van de stichting.

Directeur-rentmeester

De directeur-rentmeester is eerste adviseur van het bestuur van Stichting Goois Natuurreservaat en vormt de schakel tussen het bestuur en de werkorganisatie. De directeur-rentmeester geeft leiding aan de werkorganisatie, voert het vastgestelde beleid uit, en zorgt dat het bestuur goed op de hoogte blijft van actuele zaken. Vanaf 14 januari 2019 is Karin Kos directeur-rentmeester van de stichting.

Karin Kos (Hilversum, 1960) is directeur- rentmeester van Stichting Goois Natuurreservaat. Zij is geboren en getogen in het Gooi. In de periode 2007- 2018 was Karin o.a. directeur Communicatie en Strategie bij Rijkswaterstaat. Daarvoor heeft ze gewerkt voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), voor de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de FAO in Rome en is ze namens de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN uitgezonden geweest naar diverse Afrikaanse landen. Ze studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht. Karin Kos woont samen met haar man in Utrecht en heeft een dochter.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Stichting Goois Natuurreservaat is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dat heeft als voordeel dat u uw gift(ten) geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. U krijgt een deel van het bedrag dat u schenkt, weer terug van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de voorwaarde en belastingvoordelen bij ANBI op de website van de Belastingdienst. Bekijk ook ons ANBI formulier.

Beloningsbeleid

Alle werknemers en de directeur-rentmeester van Stichting Goois Natuurreservaat worden beloond volgens de cao provinciale sector waarbij alle salarissen ruim binnen de in de WNT (Wet Normering Topinkomens) genoemde kaders vallen. Het salaris van de directeur-rentmeester wordt gepubliceerd in de jaarrekening.