Beleid en plannen
Koester ons groene thuis

Beleid en plannen

Hoe houden we de Gooise natuur vitaal?

Vroeger lagen de dorpen als eilanden in het Gooise landschap - nu is het precies omgekeerd: de natuurterreinen vormen eilanden in een zee van verstedelijking. Anno 2009 is hier twee derde van de kaart volgebouwd en neemt de druk op de natuur verder toe. Gelukkig is de natuur in het Gooi nog altijd aantrekkelijk en gevarieerd. Alleen met een heldere visie en breed gedragen beheerplan (zie ook Publicaties), kunnen we de kwaliteiten van landschap, natuur en cultuurhistorie waarborgen.

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug

Voor het deel van de Heuvelrug ten noorden van de lijn Maartensdijk-Soest (de Laagte van Pijnenburg) heeft het Goois Natuurreservaat beschreven hoe een tiental knelpunten in de ecologische structuur wordt aangepakt. Het gaat daarbij om gebieden waar de ruimtelijke ordening, het landschapsbeheer en waterbeheer moet worden verbeterd. De maatregelen sluiten aan op het beleid van terreinbeheerders, overheden en andere partners. Met dit Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug op de plank kan snel worden gereageerd als er zich kansen voordoen de knelpunten op te lossen.

Uitvoeringsplan Ontsnippering 't Gooi

Speciaal voor het Gooi beschikt Goois Natuurreservaat ook over een gedetailleerd Uitvoeringsplan Ontsnippering ’t Gooi. Voor zestig locaties is precies aangegeven hoe natuurgebieden verbonden kunnen worden met faunapassages. Voor de uitvoering van het werk is samenwerking met de wegbeheerders onontbeerlijk.