Beleid en plannen

GNR > Over ons > Beleid en plannen
Over ons

Beleid en plannen

Beheervisie 2021

Tijdens de bestuursvergadering van 10 december 2020 is de beheervisie Goois Natuurreservaat 2021 vastgesteld. De visie beschrijft hoe we aankijken tegen de bescherming en het toekomstig beheer van het natuurgebied Goois Natuurreservaat. De looptijd van deze nieuwe visie is 12 jaar.

De beheervisie heeft als hoofdthema’s de optredende klimaatverandering, de uitdaging om de biodiversiteit op peil te houden, de landelijke discussie over boskap, de milieukwaliteit (o.a. stikstofdepositie en verdroging) en niet te vergeten de recreatiedruk op de natuur. Inwoners van de Gooise gemeenten hebben in 2020 inbreng kunnen geven bij de totstandkoming van de beheervisie.

De beheervisie staat ook op de pagina Publicaties.

Beheervisie Goois Natuurreservaat 2021; beeld van het bos- en heidelandschap in de toekomst

Er zijn in de beheervisie voor het Goois Natuurreservaat veel actuele vraagstukken benoemd. Denk bijvoorbeeld aan een veranderend klimaat, teveel aan stikstof, versnippering van leefgebieden, verdroging en de achteruitgang van planten en dieren. Deze grote vraagstukken kunnen we niet zelf, in het kader van het beheer van het natuurgebied, oplossen. Maar wat kunnen we wel doen?

In z’n algemeenheid gesteld: de variatie in het natuurgebied vergroten en natuurlijke processen meer ruimte geven. De beheervisie besteed hieraan uitgebreid aandacht. Om hiervan een beeld te geven hebben we 2 tekeningen laten maken van het boslandschap en het heidelandschap. Om te laten zien hoe het landschap zich kan ontwikkelen onder invloed van de maatregelen die we voorstaan.

Op onderstaande illustraties zie je een beeld van de huidige situatie en rechts van de toekomstige situatie. Dat laatste is natuurlijk een ideaalbeeld. Het is een benadering. De werkelijkheid zal ook van plaats tot plaats verschillen.


Boslandschap: nu en straks


Heidelandschap: nu en straks

Hoe houden we de Gooise natuur vitaal?

Vroeger lagen de dorpen als eilanden in het Gooise landschap – nu is het precies omgekeerd: de natuurterreinen vormen eilanden in een zee van verstedelijking. Anno 2009 is hier twee derde van de kaart volgebouwd en neemt de druk op de natuur verder toe. Gelukkig is de natuur in het Gooi nog altijd aantrekkelijk en gevarieerd. Alleen met een heldere visie en breed gedragen beheerplan (zie ook Publicaties), kunnen we de kwaliteiten van landschap, natuur en cultuurhistorie waarborgen.