Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Project HOV en Voltooiing De Groene Schakel

Project HOV en Voltooiing De Groene Schakel

Project HOV en Voltooiing De Groene Schakel

Het project De Groene Schakel in Anna’s Hoeve en Monnikenberg is in de afrondingsfase en zal eind 2023 worden opgeleverd, waarna de gebieden weer in beheer komen bij het Goois Natuurreservaat.

De verschillende onderdelen van De Groene Schakel zijn of worden gerealiseerd in de deelprojecten:

  • Deelproject Verbreding A27 – aanleg faunatunnel, inmiddels afgerond
  • Deelproject VGS – Voltooiing Groene Schakel, loopt nog
  • Deelproject HOV in ’t Gooi – aanleg busbaan en natuurbrug Anna’s Hoeve, loopt nog
  • Deelproject HOV in ’t Gooi – verlegging Weg over Anna’s Hoeve en reconstructie kruispunt Zandheuvelviaduct, loopt nog.

Aan de verschillende deelprojecten is financieel bijgedragen door de provincie Noord-Holland, ProRail, de gemeenten Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat. Na afronding zullen in het project De Groene Schakel een kleine 40 onderdelen zijn gerealiseerd, waarmee er een belangrijke nieuwe ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi is ontstaan.

Alle infrastructurele werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, behalve het verwijderen van de oude Weg over Anna’s Hoeve en de reconstructie van het kruispunt Zandheuvelviaduct. De weg is naar verwachting in juni 2023 helemaal weg en wordt daarna teruggegeven aan de natuur.

Ecologische verbinding

Door de aanleg van de HOV-busbaan is kostbare natuur verloren gegaan. Tegelijkertijd ontstond er een kans om in dit gebied een ecologische verbinding te maken met de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied rond de faunatunnel en de natuurbrug is opnieuw ingericht, de natuur is versterkt en de aanleg van de recreatieve voorzieningen wordt de komende maanden afgerond. Deze aanpassingen zorgen er ook voor dat dieren via de nieuw aangelegde natuurbrug de verlegde weg bij Anna’s Hoeve, de nieuwe busbaan van HOV in ’t Gooi en het spoor veilig kunnen oversteken.

Het is voor het Goois Natuurreservaat belangrijk dat daarmee aan alle voorwaarden voor een ecologisch goed werkende verbinding is voldaan.
Als laatste deel van het project krijgt het natuurgebied Anna’s Hoeve in Hilversum een nieuwe inrichting; deels rustgebied en deels recreatie. Het bestaande bos wordt voorzien van stukken open heidegebied en poelen wat een variatie van diersoorten zal aantrekken. Daarnaast wordt een deel ingericht als rustgebied zodat dieren in hun eigen tempo gebruik kunnen maken van de natuurbrug.

De oude Weg over Anna’s Hoeve die door het gebied loopt wordt verwijderd. Zo ontstaat er nog meer ruimte voor planten en dieren. Bezoekers van het gebied zullen door het verwijderen van de weg, het natuurgebied Anna’s Hoeve als één geheel ervaren. Tenslotte komen er wandelroutes voor recreanten, een vlonder over het water van de Bergvijver en een trap naar een nieuw uitkijkpunt op de Berg van Anna’s Hoeve. De werkzaamheden voor de herinrichting van Anna’s Hoeve zijn in de zomer 2023 afgerond.

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe de provincie Noord-Holland dat doet en waarom.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Belang van verbinden van natuurgebieden

Het Goois Natuurreservaat spant zich in om de versnippering van de natuurgebieden zoveel mogelijk te voorkomen en al haar gebieden met elkaar te verbinden. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden waardoor de populatie minder kwetsbaar is. Op verschillende locaties in het Goois Natuurreservaat zijn natuurgebieden al met elkaar verbonden door de aanleg van faunatunnels en ecoducten. Op deze manier kunnen we voorkomen dat soorten verdwijnen. Natuurverbindingen helpen inteelt te voorkomen en helpen dieren om zich opnieuw te vestigen in gebieden waar ze zijn verdwenen. Om natuurverbindingen optimaal te laten functioneren is het belangrijk dat rondom de natuurbruggen en -tunnels de omgeving zodanig wordt ingericht dat zoveel mogelijk diersoorten zich er thuis voelen.

Groene Schakel

De natuurgebieden van Anna’s Hoeve en Monnikenberg vormen de aansluiting van het Gooi met de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Er is echter sprake van een grote versnippering van natuurgebieden door de aanwezigheid van de rijksweg A27, de spoorbaan Hilversum-Amersfoort en de Weg over Anna’s Hoeve. Het plan voor de Groene Schakel voorziet in een goed functionerende natuurverbinding over deze infrastructuur. Als onderdeel van de Groene Schakel is in 2018 een grote faunatunnel aangelegd onder de A27 bij Monnikenberg.

Bundelen van verkeerstromen

Onder regie van provincie Noord-Holland zijn deze projecten uitgevoerd waarbij trein-, bus- en autoverkeer zijn gebundeld. Hierdoor is het mogelijk geworden om met één natuurbrug de verkeersbundel die daardoor ontstaat te overbruggen en het leefgebied van vele planten en dieren te ‘ontsnipperen’. Bundeling van de verkeerstromen biedt ook de mogelijkheid om het gebied landschappelijk en recreatief beter in te richten, waarbij hinder van verkeer voor mens en dier wordt verminderd. Al deze maatregelen worden uitgevoerd binnen de twee projecten: HOV in ’t Gooi en Voltooiing Groene Schakel. In het laatste project is het Goois Natuurreservaat partner. In Voltooiing De Groene Schakel worden maatregelen voor natuur en recreatie gecombineerd met de aanleg van grondwallen langs het traject spoor, weg en busbaan. Meer info in filmpje ‘Voltooiing Groene Schakel’.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Boskap

Om de infrastructuur, de afschermende grondwallen en optimale inrichting voor dieren rond de natuurbrug aan te leggen zijn er bomen gekapt. Dat is ingrijpend voor mens, dier en landschap. Bij het maken van de plannen is goed afgewogen hoe de boskap tot een minimum kon worden beperkt en ook waar bos wordt herplant.

Het is bij dit pakket van ingrepen niet te voorkomen dat boskap plaatsvindt. Dit is alleen verantwoord als op langere termijn natuur en landschap er op vooruit gaan. We hebben de overtuiging dat de natuur er uiteindelijk beter van wordt omdat het project bijdraagt aan het stelsel van natuurverbindingen in een groter geheel van verbindingen tussen gebieden op de Heuvelrug en het Gooi.Vragen en meldingen over het project zijn welkom bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland via servicepunt@noord-holland.nl. Voor vragen en meldingen over de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg kunt u terecht bij het Goois Natuurreservaat gooisnatuurreservaat@gnr.nl

Planning en uitvoering

Provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum en Laren werken nu samen met het Goois Natuurreservaat aan de voorbereiding van het project Voltooiing De Groene Schakel. In 2020 is de ontwerpfase grotendeels doorlopen. In 2021 start volgens planning de uitvoering. Het project wordt uitgevoerd door de provincie. GNR en gemeente Laren en Hilversum dragen financieel bij. Het definitief ontwerp (DO) voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg is klaar en vastgesteld waarna deze op 23 februari is gepubliceerd. Bekijk ook het gehele plan Voltooiing De Groene Schakel.

Gerelateerde berichten