Projecten
GNR > Actueel > Projecten > Project HOV en Voltooiing De Groene Schakel

Project HOV en Voltooiing De Groene Schakel

Project HOV en Voltooiing De Groene Schakel

In 2020 is de provincie Noord-Holland samen met aannemer BAM gestart met de realisatie van het HOV-project. Dit project bestaat uit de aanleg van een busbaan tussen Hilversum en Huizen, maar ook uit de aanleg van de natuurbrug Anna’s Hoeve, verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve en andere maatregelen die horen bij de ecologische verbinding tussen Gooi en Utrechtse Heuvelrug (De Groene Schakel). Het Goois Natuurreservaat is hierbij kritisch en constructief betrokken en vraagt aandacht voor goede inpassing, afstemming met het project Voltooiing De Groene Schakel en compensatiemaatregelen.

Ecologische verbinding

Door de aanleg van de HOV-busbaan is kostbare natuur verloren gegaan. Tegelijkertijd ontstond er een kans om in dit gebied een ecologische verbinding te maken met de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied rond de faunatunnel en de natuurbrug wordt nu opnieuw ingericht, zodat de natuur versterkt wordt en de voorzieningen voor recreanten verbeteren. De aanpassingen zorgen er ook voor dat dieren via de nieuw aangelegde natuurbrug de verlegde weg bij Anna’s Hoeve, de nieuwe busbaan van HOV in ’t Gooi en het spoor, veilig kunnen oversteken. Het is voor het Goois Natuurreservaat belangrijk dat aan alle voorwaarden voor een ecologisch goed werkende verbinding wordt voldaan. In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe de provincie Noord-Holland dat doet en waarom.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Planning en uitvoering

Provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum en Laren werken nu samen met het Goois Natuurreservaat aan de voorbereiding van het project Voltooiing De Groene Schakel. In 2020 is de ontwerpfase grotendeels doorlopen. In 2021 start volgens planning de uitvoering. Het project wordt uitgevoerd door de provincie. GNR en gemeente Laren en Hilversum dragen financieel bij. Het definitief ontwerp (DO) voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg is klaar en vastgesteld waarna deze op 23 februari is gepubliceerd. Bekijk ook het gehele plan Voltooiing De Groene Schakel.

Oktober 2021: Update Werkzaamheden in de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg

Begin oktober 2021 is provincie Noord-Holland gestart met werkzaamheden voor het project ‘Voltooiing de Groene Schakel’. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Hilversum en Laren en GNR.  Als onderdeel daarvan worden bomen gekapt en  graafwerkzaamheden uitgevoerd in Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De maatregelen volgen op de aanleg van de busbaan en realisatie van de natuurbrug Anna’s Hoeve afgelopen jaar.

Het Goois Natuurreservaat zet zich in voor behoud en herstel van de Gooise natuur zodat meer dan 250.000 inwoners in het Gooi nu, maar ook in de toekomst, kunnen blijven genieten van natuur dicht bij huis. Ontwikkelingen in en om de natuurgebieden kunnen we niet altijd tegengaan. Dat geldt ook voor de busbaan. Onze inzet is er daarom op gericht dat de impact op de natuur wordt beperkt en dat door extra maatregelen de natuur er per saldo als dat kan zelfs op vooruit gaat. Daarbij wordt ook gekeken naar de lange termijn: Door de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg beter met elkaar te verbinden, kunnen we als de werkzaamheden zijn afgerond het bos- en heidelandschap, met de daarbij behorende plant en diersoorten behouden en versterken.

Belang van verbinden van natuurgebieden

Het Goois Natuurreservaat spant zich in om al haar gebieden met elkaar te verbinden en om te zorgen dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de gebieden. Op verschillende locaties in het Goois Natuurreservaat zijn natuurgebieden al met elkaar verbonden door de aanleg van faunatunnels en ecoducten. Op deze manier kunnen we voorkomen dat soorten verdwijnen Natuurverbindingen helpen inteelt te voorkomen en helpen dieren om zich opnieuw te vestigen in gebieden waar ze zijn verdwenen. Om natuurverbindingen optimaal te laten functioneren is het belangrijk dat rondom de natuurbruggen en -tunnels de omgeving zodanig wordt ingericht dat zoveel mogelijk diersoorten zich er thuis voelen.

Groene Schakel

De natuurgebieden van Anna’s Hoeve en Monnikenberg vormen de aansluiting van het Gooi met de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Er is echter sprake van een grote versnippering van natuurgebieden door de aanwezigheid van de rijksweg A27, de spoorbaan Hilversum-Amersfoort en de Weg over Anna’s Hoeve. Het plan voor de Groene Schakel voorziet in een goed functionerende natuurverbinding over deze infrastructuur. Als onderdeel van de Groene Schakel is in 2018 een grote faunatunnel aangelegd onder de A27 bij Monnikenberg.

Bundelen van verkeerstromen

Onder regie van Provincie Noord-Holland worden projecten uitgevoerd waarbij  trein-, bus- en autoverkeer worden gebundeld. Hierdoor is het mogelijk geworden om met één natuurbrug de verkeersbundel die daardoor ontstaat te overbruggen en het leefgebied van vele planten en dieren te ‘ontsnipperen’. Bundeling van de verkeerstromen biedt ook de mogelijkheid om het gebied landschappelijk en recreatief beter in te richten, waarbij hinder van verkeer voor mens en dier wordt verminderd. Al deze maatregelen worden uitgevoerd binnen de 2 projecten: HOV in ’t Gooi en Voltooiing Groene Schakel. In het laatste project is het Goois Natuurreservaat partner. In Voltooiing De Groene Schakel worden maatregelen voor natuur en recreatie gecombineerd met de aanleg van grondwallen langs het traject spoor, weg en busbaan. Meer info in filmpje ‘Voltooiing Groene Schakel’ https://youtu.be/9OftbBgktbQ

Boskap

Om de infrastructuur, de afschermende grondwallen en optimale inrichting voor dieren rond de natuurbrug aan te leggen worden veel bomen gekapt. Dat is ingrijpend voor mens, dier en landschap. Bij het maken van de plannen is goed afgewogen hoe de boskap tot een minimum kon worden beperkt en ook waar bos wordt herplant.

Het is bij dit pakket van ingrepen niet te voorkomen dat boskap plaatsvindt. Dit is alleen verantwoord als op langere termijn natuur en landschap er op vooruit gaan. We hebben de overtuiging dat de natuur er uiteindelijk beter van wordt omdat het project bijdraagt aan het stelsel van natuurverbindingen in een groter geheel van verbindingen tussen gebieden op de Heuvelrug en het Gooi. Vragen en meldingen over het project zijn welkom bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland via servicepunt@noord-holland.nl Voor vragen en meldingen over de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg kunt u terecht bij het Goois Natuurreservaat gooisnatuurreservaat@gnr.nl

Gerelateerde berichten