Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Standpunt Regionale Energie Strategie Noord-Holland

Standpunt Regionale Energie Strategie Noord-Holland

Standpunt Regionale Energie Strategie Noord-Holland


Het Goois Natuurreservaat is als terreinbeherende organisatie betrokken bij het traject ten aanzien van de Regionale Energie Strategie (RES) in Noord-Holland, met name in de RES-regio Noord-Holland Zuid.

Het maatschappelijke belang van de transitie naar opwekking van hernieuwbare energie (zonneparken en windmolens) wordt door stichting Goois Natuurreservaat herkend. Vanuit een positieve kijk op deze ontwikkeling leveren we onze inbreng. Volgens onze statutaire doelstelling staat duurzame veiligstelling van natuur en landschap voorop. Daarnaast beseffen we dat de transitie kan leiden tot een ander landschapsgebruik dan we gewend zijn.

1. Stedelijk gebied

Wij vinden het essentieel dat eerst en vooral de mogelijkheden voor zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en bij infrastructuur worden benut. Dit heeft meestal weinig effecten op natuur en landschap en verdient maximale inzet.

2. Natuurgebieden en waardevolle landschappen

In en nabij natuurgebieden alsmede in en nabij waardevolle landschappen is het vanuit ons gezichtspunt bezien ongewenst om zonneparken en of windmolens te realiseren. Wanneer in het landelijk gebied geen natuur- en of landschappelijke waarden in geding zijn, kunnen zonneparken en of windmolens worden ingepast.

3. Landschap

Het behouden van landschappelijke kwaliteit is een belangrijke invalshoek bij de RES. Voor het Gooi geldt het volgende. De natuurgebieden van het Gooi omzomen de stedelijke gebieden. Het is een belangrijke reden om de natuur en het landschap te koesteren. In het open heidelandschap is op veel plaatsen nog echt ruimte en weidsheid te ervaren doordat de stad aan het zicht is onttrokken door bos en doordat de bebouwing van de stad laag wordt gehouden. Dit wordt het illusielandschap genoemd. Bij het plaatsen van bv. hoge windmolens is het essentieel dat het beschermen van het illusielandschap in acht wordt genomen zodat de unieke ruimtelijke beleving niet verstoord wordt.

4. Natuur, flora en fauna

Voor windmolens geldt daarnaast dat voorkomen moet worden dat er negatieve effecten optreden voor (trek-)vogels en insecten. Bij de aanleg van zonneparken is het belangrijk een zorgvuldige landschappelijk inpassing plaatsvindt. Realisatie van zonneparken op landbouwgrond wordt interessant als dat leidt tot een verhoging van natuurwaarden. Dat kan als er lage dichtheden aan zonnepanelen worden toegepast in combinatie met een specifieke natuurinrichting en doelgericht natuurbeheer.

5. Wat doen we zelf

Het Goois Natuurreservaat gebruikt groene stroom, streeft naar beperking van energiegebruik en heeft in haar gebouwen led-verlichting toegepast. Daarnaast werken we aan vergroening van onze bedrijfsvoering en gaan we de kansen benutten hernieuwbare energie op te wekken.

Gerelateerde berichten