Standpunten
GNR > Over ons > Standpunten > Toegangsvoorwaarden Goois Natuurreservaat

Toegangsvoorwaarden Goois Natuurreservaat

Toegangsvoorwaarden Goois Natuurreservaat

Versie 28 juni 2023

Download de toegangsvoorwaarden

Stichting Goois Natuurreservaat beschermt en beheert ruim 2.900 hectare natuurgebied in het Gooi. Heidevelden, zandverstuivingen, bossen en graslanden om in te wandelen, te fietsen of te rijden met je paard. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten, maar niet alles mag overal. Om de natuur en andere bezoekers in het Goois Natuurreservaat niet te verstoren, gelden verschillende toegangsvoorwaarden. Deze geven aan wat mag, wat niet is toegestaan en waarvoor je toestemming nodig hebt van de boswachter.

De natuur en bezoekers worden in het Goois Natuurreservaat beschermd op grond van Artikel 461 Wetboek van Strafrecht, dat op alle terreinborden is vermeld. Dit betekent dat de eigenaar Stichting Goois Natuurreservaat gerechtigd is toegangsvoorwaarden vast te stellen voor bezoekers in het natuurgebied. Daarnaast geldt: Overigens verboden toegang. Dit betekent dat alle andere activiteiten sowieso verboden zijn. In onderstaande toegangsvoorwaarden van het Goois Natuurreservaat staat wat dat zoal kan betekenen.

Let op! Het ontbreken van een activiteit in de lijst betekent niet automatisch dat het dan wél mag, want er geldt altijd dat alle andere activiteiten niet zijn toegestaan.

Definities

In de gebieden van het Goois Natuurreservaat gelden de volgende toegangsvoorwaarden:

1          Openstelling en algemene regels

1.1           De terreinen van het Goois Natuurreservaat zijn opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang.

1.2          De toegangsvoorwaarden, die op de terreinborden staan, moeten worden opgevolgd.

1.3          Tijdens een bezoek aan het Goois Natuurreservaat gedraagt de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden.

1.4          Het is niet toegestaan afval achter te laten. Dit moet worden meegenomen naar huis of in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gegooid.

1.5          Gemotoriseerd verkeer is – buiten de daarvoor opengestelde wegen en parkeerterreinen – niet toegestaan. Uitgezonderd zijn werknemers van Stichting Goois Natuurreservaat, hulpdiensten en derden met een ontheffing zoals bewoners, ondernemers en door de stichting ingehuurde partijen.

1.6          In het Goois Natuurreservaat zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het uitvoeringsbesluit van deze wet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van kracht.

1.7          Op de parkeerterreinen moet in de aanwezige parkeervakken worden geparkeerd. Stichting Goois Natuurreservaat is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. Bezoekers doen er verstandig aan hun auto goed af te sluiten en geen kostbare goederen achter te laten.

1.8          Het is in het Goois Natuurreservaat verboden vuur te maken. Zie ook regel 7.8.

1.9          Om en in alle gebouwen van Stichting Goois Natuurreservaat, zoals schaapskooien, educatieruimten, speelbossen, speelplaatsen en werkschuren, geldt een rookverbod.

1.10        Bij aanhoudende droogte (Natuurbrandrisico fase 2) mag in het Goois Natuurreservaat niet worden gerookt. Bezoekers moeten te allen tijde brandaanduidingen en aanwijzingen van de brandweer opvolgen.

2          Bescherming van de natuur

2.1          Het is niet toegestaan planten en dieren te beschadigen of te verstoren. In het Goois Natuurreservaat is de natuur beschermd via de Wet natuurbescherming (1 januari 2017).

2.2         Het is niet toegestaan:

 • planten of delen daarvan te beschadigen of mee te nemen;
 • paddenstoelen of delen daarvan te beschadigen of mee te nemen;
 • eieren van dieren te rapen, uit het nest te nemen of te vernielen;
 • wilde dieren of grazers te verstoren, te voeren, aan te halen of mee te nemen;
 • planten te planten of te zaaien of dieren uit te zetten.

2.3         Vanwege veiligheid en dierenwelzijn moeten bezoekers en hun eventuele hond of paard een afstand van minimaal 25 meter houden tot grazers en schaapshonden. Verder moeten de volgende gedragsregels worden opgevolgd:

 • houd in een hondenlosloopgebied vlak bij grazers je hond onder appel of even aangelijnd;
 • neem een andere route als grazers op het pad staan;
 • blijf niet staan kijken als grazers toch dichtbij komen, maar loop rustig weg;
 • voer grazers niet.

2.4         Het meevoeren van andere (huis-)dieren dan honden, bijvoorbeeld het trainen met roofvogels of uitlaten van katten, fretten of andere landbouwhuisdieren, is niet toegestaan.

3          Wandelen en fietsen

3.1          Wandelen is toegestaan op wegen, wandel- en fietspaden. Wandelen op aangegeven ruiter- en menpaden is niet toegestaan.

3.2         Fietsen is toegestaan op wegen, wandel- en fietspaden, met uitzondering van in het veld aangegeven ruiter- en menpaden.

3.3         Op wegen, wandel- en fietspaden moeten wandelaars rekening houden met fietsers en andere weggebruikers, en andersom.

4          Hond uitlaten

4.1          Loslopende honden kunnen een ernstig risico vormen voor wilde dieren en grazers en overlast veroorzaken voor andere bezoekers. Hondenbezitters en hun honden zijn daarom welkom in het Goois Natuurreservaat op basis van het in het terrein geldende hondenbeleid. Op de terreinborden in een gebied staat of honden wel of niet zijn toegestaan. Ook kan bepaald zijn dat de hond – in een bepaalde periode van het jaar – aan de lijn moet of niet is toegestaan.

4.2         In terreinen waar de hond los mag lopen, moet deze altijd onder controle staan. Dit betekent dat de hond binnen een straal van 10 meter van de begeleider blijft en direct luistert naar commando’s. Als een hond niet onder controle gehouden kan worden, moet deze alsnog worden aangelijnd.

4.3         In een hondenaanlijngebied moet de hond aan een fysieke lijn lopen. Een elektronische halsband geldt niet als aangelijnd.

4.4         Per 15 juli 2021 zijn in de hondenlosloop- en -aanlijngebieden van het Goois Natuurreservaat maximaal 3 honden per begeleider toegestaan.

4.5         De eigenaar van de hond is in alle gevallen verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond en aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn hond.

4.6         Als de hond wordt begeleid door een ander dan de eigenaar, wordt die betreffende begeleider op dat moment verantwoordelijk en aanspreekbaar geacht.

4.7         Op een aantal plaatsen zijn honden niet toegestaan, denk aan ecologische verbindingszones, rustgebieden en schaapskooien. Dit is ter plaatse aangegeven met bebording.

4.8         Assistentiehonden, mits aan het werk en herkenbaar als assistentiehond, zijn op wegen, wandel-  en fietspaden toegestaan. Voor assistentiehonden die niet in functie zijn, geldt het hondenbeleid van het betreffende terrein.

5          Mountainbiken

5.1          Mountainbiken is toegestaan op wegen, wandel- en fietspaden, met uitzondering van in het veld aangegeven ruiter- en menpaden. Mountainbikers houden zich aan de Gedragscode MTB van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).

6          Ruiteren en mennen

6.1          Ruiters en menners zijn welkom op wegen en op de in het veld aangegeven ruiter- en menpaden.

6.2         Ruiters en menners moeten in het bezit zijn van een geldig door Stichting Goois Natuurreservaat afgegeven vignet. Aan dit vignet zijn kosten verbonden.

7          Overige activiteiten

7.1          Het bezit, het dragen van of oefenen met wapens of voorwerpen die een gevaar voor anderen kunnen opleveren, is niet toegestaan.

7.2         Het maken van lawaai en hoorbaar gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan.

7.3         Het gebruik van motorisch aangedreven speelgoed en hobbymatige of professionele apparatuur, zoals radiografisch bestuurbare (race-)auto’s, is niet toegestaan.

7.4         Vliegen boven het Goois Natuurreservaat met een vlieger, drone of op afstand bestuurd (zweef-)vliegtuig of helikopter is niet toegestaan. Ook niet als de piloot zich buiten het terrein bevindt.

7.5         In de wateren van het Goois Natuurreservaat is zwemmen, varen en vissen niet toegestaan. Uitzondering op het visverbod vormt het water in het terrein Anna’s Hoeve. Hier is het visrecht verhuurd aan Hengelsportvereniging Hilversum.

7.6         Het is in het Goois Natuurreservaat niet toegestaan om campers, tenten of windschermen te gebruiken op andere locaties dan de aangegeven dagrecreatieterreinen.

7.7          Kamperen is alleen toegestaan op de twee aangegeven seizoenskampeerterreinen. Neem voor een seizoenskampeerplaats contact op met de beheerder van seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp in Bussum of seizoenskampeerterrein Parrewijn in Huizen.

7.8         Barbecueën is nergens toegestaan, behalve op de aangegeven dagrecreatieterreinen tenzij actuele brandvoorschriften dat verbieden (Natuurbrandrisico fase 2, zie 1.10).

8          Schoolklassen en jeugdgroepen

8.1          Kinderen moeten bij een bezoek aan het Goois Natuurreservaat begeleid worden door minimaal één volwassene.

8.2         Ouders, leerkrachten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide kinderen.

9          Toestemming

9.1          Schriftelijke toestemming van Stichting Goois Natuurreservaat is nodig voor:

 • het doen van onderzoek
 • het wijzigen van de inrichting van terreinen
 • het aanbrengen van kabels en leidingen
 • beheerwerkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen
 • Het organiseren van commerciële activiteiten of evenementen en/of activiteiten vanaf 20 personen;
 • fotograferen en filmen voor commerciële doeleinden;
 • het zoeken met een metaaldetector;
 • het plaatsen van een geocache;
 • een asverstrooiing;
 • de organisatie van een sportevenement.

Toestemming kan worden aangevraagd via een formulier op de website van het Goois Natuurreservaat.

9.2         Stichting Goois Natuurreservaat heeft te allen tijde het recht toestemming te weigeren of in te trekken, zonder dat de organisator recht heeft op een schadeloosstelling.

9.3         Voor het verkrijgen van toestemming kan een vergoeding aan de orde zijn. Deze komt ten goede aan het beheer van het Goois Natuurreservaat.

10        Schade en aansprakelijkheid

10.1        Verblijf in het Goois Natuurreservaat en het gebruik van de (recreatieve) voorzieningen geschiedt op eigen risico.

10.2       Stichting Goois Natuurreservaat is uitsluitend aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade of aan de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de stichting, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de stichting verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

10.3       Het is niet toegestaan eigendommen van Stichting Goois Natuurreservaat te vernielen of te ontvreemden. Eventueel veroorzaakte schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij Stichting Goois Natuurreservaat via 035-6214598 of gooisnatuurreservaat@gnr.nl.

10.4       Degene die schade veroorzaakt, is aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging, alsmede voor eventuele vervolgschade.

11         Toezicht en handhaving

11.1         Aanwijzingen van medewerkers van Stichting Goois Natuurreservaat moeten altijd worden opgevolgd.

11.2        Een bezoeker die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is, schade veroorzaakt, de orde verstoort of op een andere manier de geldende toegangsvoorwaarden overtreedt, kan door een medewerker van Stichting Goois Natuurreservaat op dat moment de verdere toegang tot het Goois Natuurreservaat ontzegd worden en/of uit het terrein worden verwijderd. De persoon die weggestuurd of verwijderd is, heeft geen recht op een schadeloosstelling.

11.3        Een bezoeker die herhaaldelijk en opzettelijk schade veroorzaakt, de orde verstoort, het hondenbeleid overtreedt of op andere wijze de geldende toegangsvoorwaarden overtreedt, kan door of namens de directeur-rentmeester schriftelijk de toegang tot het Goois Natuurreservaat ontzegd worden voor een bepaalde periode. De duur van de ontzegging hangt af van de aard en ernst van de overtreding. Een afschrift van de toegangsontzegging kan verzonden worden aan de politie.

11.4        Stichting Goois Natuurreservaat heeft medewerkers die beschikken over een aanstelling van de Minister van Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Zij zijn gerechtigd om – indien een bezoeker de geldende toegangsvoorwaarden of algemene wet- en regelgeving overtreedt – onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek te doen, de persoon staande te houden, iemands identiteit vast te stellen en een proces-verbaal op te maken.

Gerelateerde berichten