Projecten

Natuurverbinding Hoorneboeg

12-06-2018 - 19:30 | Hilversum

Update 1 juni 2018

3 mei j.l. heeft de onafhankelijke adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg haar advies uitgebracht aan het Goois Natuurreservaat over het naar haar idee beste scenario voor het realiseren van de Natuurverbinding Hoorneboeg.

Op 12 en 18 juni aanstaande zijn er inloopavonden waarop geïnteresseerden kennis kunnen komen nemen van dit advies.

De eerste inloopavond is op dinsdag 12 juni in Hollandsche Rading.

Geïnteresseerden zijn van 19.30 tot 21.00 uur van harte welkom in het:

Dorpshuis Hollandsche Rading
Dennenlaan 57
3739 KM Hollandsche Rading

Op maandag 18 juni is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in Hilversum, in de:

Zuiderkerk
Neuweg 148
1214 HA Hilversum 

Leden van de adviesgroep en medewerkers van het Goois Natuurreservaat zijn op de avonden aanwezig om desgevraagd toelichting te geven. Iedereen is van harte welkom; aanmelden vooraf is niet nodig.

Update 4 mei 2018

Overhandiging advies Natuurverbinding Hoorneboeg

Gisteravond (3 mei) heeft de onafhankelijke Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg haar advies met bijbehorend rapport overhandigd aan directeur-rentmeester a.i.  Goois Natuurreservaat Karen Heerschop.

Bij de ontvangst van het advies geeft Karen Heerschop aan ‘dat het goed is geweest dat het Goois Natuurreservaat heeft besloten om het project tijdelijk stop te zetten’ en spreekt ze haar waardering uit voor het nu doorlopen proces. ‘Dit is een voorbeeld van de wijze waarop het Goois Natuurreservaat dit in de toekomst bij andere grote projecten wil aanpakken’, aldus Heerschop. Ze geeft aan ‘onder de indruk te zijn van de kwaliteit van de rapportage en het feit dat het advies van de adviesgroep unaniem is’.  Ze bedankt alle deelnemers van de adviesgroep voor hun enorme inzet en energie.

De belangrijkste vraag die nu op tafel ligt is ‘hoe nu verder?’ Karen Heerschop geeft aan het advies en het onderliggende rapport nu goed te gaan  bestuderen en intern te bespreken. Er zal een voorstel worden voorbereid over hoe het GNR vervolg geeft aan dit advies,  dat op 21 juni ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuur van Goois Natuurreservaat.  Daaraan toegevoegd stelt Karen Heerschop dat ze het advies zo aansprekend vindt dat dit door zal klinken in haar voorstel aan het bestuur .

Over het vervolgproces en de verdere planvorming is op dit moment nog niks te zeggen. Daarover zal op een later moment, na  de bestuursvergadering van 21 juni, worden gecommuniceerd. 

Voor 21 juni zullen nog een aantal inloopavonden worden georganiseerd waar geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen over het advies en het bijhorende rapport. Data en locatie worden z.s.m. bekend gemaakt.

Het advies en het rapport zijn hier te downloaden:

Aanbiedingsbrief met het advies van de adviesgroep
Rapport van Bureau Waardenburg: Verkenning en vergelijking van 4 scenarios

De bijlagen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat. Stuur dan even een mail naar gooisnatuurreservaat@gnr.nl

Voorgeschiedenis

In 2016 presenteerde het Goois Natuurreservaat het ontwerp voor de Natuurverbinding Hoorneboeg. Dit leidde tot grote commotie bij de omwonenden. Met name de grote oppervlakte te kappen bos zorgde voor heftige reacties. Het Goois Natuurreservaat besloot in mei 2016 om een pas op de plaats te maken. Met alle betrokken partijen (provincies Noord-Holland en Utrecht, Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten) is toen nagedacht over het vervolg. Op een grote, onder regie van de provincie Noord-Holland, georganiseerde publieksbijeenkomst in juni 2017 is afgesproken dat er een onafhankelijke adviesgroep van omwonenden zou worden ingesteld om het Goois Natuurreservaat te adviseren over de inrichting van de natuurverbinding. Uitgangspunt daarbij was dat er een natuurverbinding moest komen, als uitwerking van het vastgestelde provinciale beleid.

De adviesgroep is vervolgens samengesteld uit 10 personen die zich allen hadden aangemeld als geïnteresseerde,  zowel voor- als tegenstanders uit de omgeving van het plangebied. De adviesgroep heeft een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Ook heeft de adviesgroep zelf een ecologisch adviesbureau uitgekozen om haar te begeleiden bij de onderbouwing van het advies.    

Update 26-1-2018

Adviesgroep natuurverbinding Hoorneboeg ontwikkelt scenario’s met Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg gaat scenario’s uitwerken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. De provincie Noord Holland heeft het bureau hiervoor, op voordracht van de adviesgroep met omwonenden, opdracht gegeven. Inmiddels is er een eerste bijeenkomst geweest waarin Bureau Waardenburg samen met de Adviesgroep Hoorneboeg zich heeft verdiept in mogelijke scenario’s.

In overleg met de Adviesgroep heeft de Provincie Noord Holland offertes aangevraagd bij enkele erkende adviesbureaus die goed in staat zijn om verschillende scenario’s uit te werken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. Uit de ingediende offertes bleek volgens de Adviesgroep  Bureau Waardenburg als beste uit de bus te komen, waarna zij de opdracht hebben gekregen voor het uitwerken van de scenario’s. Tijdens de eerste bijeenkomst met het bureau gaf de ecoloog van Bureau Waardenburg een uitgebreide toelichting. Vervolgens bogen de leden van de Adviesgroep zich over de kaart van het natuurgebied om mogelijke scenario’s te bespreken. Met de informatie uit deze gesprekken gaat Bureau Waardenburg verder tekenen en effecten bepalen om te komen tot vier scenario’s:

  • Een scenario met minimale bomenkap
  • Een scenario met maximale biodiversiteit
  • Het bestaande plan van GNR
  • Een scenario dat wordt ontwikkeld in samenspraak met de Adviesgroep.

De vier scenario’s worden vervolgens besproken in de Adviesgroep om te bepalen of er op basis van overeenkomsten in wensen en doelstellingen binnen de Adviesgroep een optimaal scenario kan worden gevonden. Als de scenario’s verder zijn uitgewerkt, hoopt de Adviesgroep tot een breed gedragen advies te komen dat tijdens een algemene publieksbijeenkomst wordt gepresenteerd. 

2017

De provincie Noord Holland en het Goois Natuurreservaat werken samen met een adviesgroep van bewoners en belanghebbenden aan een plan voor Natuurverbinding Hoorneboeg.

Het plan voor de herinrichting van de Hoorneboeg om te komen tot een natuurverbinding riep veel weerstand op. Goois Natuurreservaat heeft toen een pas op de plaats gemaakt.

In juni 2017 heeft de provincie Noord Holland belanghebbenden geïnformeerd en gevraagd zich aan te melden voor een adviesgroep. Op basis van diversiteit zijn deelnemers geselecteerd.

De Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg heeft inmiddels een opdracht geformuleerd en een aantal adviesbureaus geselecteerd dat om een offerte wordt gevraagd voor het ontwikkelen van scenario’s voor een inrichtingsplan. Uiteindelijk zal de Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg het Goois Natuurreservaat en de Provincie Noord Holland ook adviseren over de uitkomsten.

In de loop van de komende maanden komt de Adviesgroep nog diverse keren bijeen. Het is de bedoeling om over de uitkomsten alle belanghebbenden weer te informeren tijdens een brede informatieavond. 

Deelnemers aan de adviesgroep zijn: Philip Schmittmann, Lineke Braspenning, Rob Drukker, Siete Land, Ineke Riezebos, Oot Verharen- Van Erp, Tjen Schifferstein, Paul Graalman, Rob Klaassen en Jacob de Moel. Marion van der Voort is onafhankelijk gespreksleider. Hil Kuijpers en Koosje Lever van de provincie Noord Holland en Karen Heerschop en Poul Hulzink van het Goois Natuurreservaat faciliteren en ondersteunen de Adviesgroep.