Organisatie

Bestuur

De Stichting Goois Natuurreservaat is een uniek samenwerkingsverband van de vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren), de stad Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Zij vormen samen het bestuur van de stichting. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De provincie vervulde sinds de oprichting van Goois Natuurreservaat in 1932, de rol van voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur. Vanwege de transitie van de organisatie was een onafhankelijk interim-voorzitter aangewezen voor de duur van één jaar tot 1 april 2017. 

Vanaf 1 januari 2017 is het algemeen en dagelijks bestuur vervangen door 1 bestuur. Hierin vaardigt elke gemeente 1 bestuurder af: een burgemeester of wethouder. Vanaf 1 april 2017 bestaat het bestuur ook uit een onafhankelijk voorzitter en twee extern deskundigen. Bekijk de statuten van de stichting. Het RSIN/fiscaal nummer van het Goois Natuurreservaat is 1939270.

ANBI

Het Goois Natuurreservaat is een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als ANBI krijgt Goois Natuurreservaat een aantal belastingvoordelen. Zo betalen wij als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen aangewend voor het algemeen belang. Als het Goois Natuurreservaat, als ANBI, zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de verkrijgende instelling geen schenkbelasting te betalen. 

Begunstigers, vrienden van de kudde, lijfrentegevers, schenkers aan Goois Natuurreservaat kunnen, omdat wij een ANBI zijn, hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie bij ANBI.

De participanten

De participanten zorgen gezamenlijk voor de exploitatiemiddelen van de stichting. Er is sprake van een zogenaamde exploitatietekort financiering. Volgens een bepaalde verdeelsleutel zorgen de participanten voor de dekking van dit tekort: zo betaalt de provincie 25%, de gemeente Amsterdam 10% en de Gooise gemeenten 65%. Het bestuur stelt de begroting vast en keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed.

Het bestuur stelt elk jaar een begroting op met een toelichting. Volgens de statuten wordt elk jaar een voortschrijdend programma opgesteld dat onder meer een prioriteiten- en investeringsschema alsmede een beleidsplan omvat waarin opgenomen kosten van beheer en onderhoud, één en ander gebaseerd op mogelijkheden naar tijd en beschikbare middelen.

Het bestuur wordt tot slot bijgestaan door de directeur-rentmeester die belast is met het technisch, geldelijk en administratief beheer over de bezittingen van de stichting.

Vergaderingen bestuur toegankelijk (vanaf 3 maart 2017)

De vergaderingen van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat zijn voor iedereen toegankelijk. Bij de vergadering krijgen buitenstaanders de gelegenheid om voor maximaal 5 minuten per agendapunt mee te spreken over te behandelen zaken.

Iedereen heeft het recht om tijdens een openbare vergadering het woord te voeren bij een agendapunt. Het bestuur kan dit recht echter beperken of ontzeggen, wanneer het om een onderwerp gaat waarvoor ook de mogelijkheid van een inspraakprocedure bestaat. Verzoeken om van het spreekrecht gebruik te maken moeten vóór het begin van de vergadering bij de voorzitter of de secretaris worden ingediend. Dat kan mondeling ten minste 24 uur voor de aanvang van de vergadering of schriftelijk tenminste 1 uur van tevoren. Bij een mondelinge of schriftelijke aanmelding geef je aan wat je over welk agendapunt wilt zeggen.

Elke toehoorder die zich heeft aangemeld krijgt per agendapunt maximaal 5 minuten de gelegenheid het woord te voeren. Per agendapunt wordt een spreektijd van hoogstens 15 minuten ingeruimd voor insprekers. De maximale spreektijd per vergadering mag niet langer zijn dan 30 minuten.

De insprekers krijgen het woord over het betrokken agendapunt voordat de leden en de voorzitter het woord voeren.

De notulen van de afgelopen vergaderingen, het Transitieplan en het beleidsplan van het Goois Natuurreservaat zijn te vinden bij publicaties.

Beloningsbeleid

De Stichting Goois Natuurreservaat heeft betaalde krachten in dienst (conform de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies), met een directeur-rentmeester aan het hoofd. De totale loonkosten, inclusief werkgeverslasten, van de directeur-rentmeester in 2016 bedragen € 125.884,- (bestaande uit salarissen van € 103.494, pensioenbijdrage werkgever van € 11.374, sociale lasten € 10.653 en een belaste onkostenvergoeding van € 363). Daarnaast ontvangt de directeur-rentmeester een onbelaste vergoeding voor woon-werkveer/dienstreizen in 2016 van € 4.809 (NS business card). Dit valt binnen de norm zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 1 van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur van Stichting Goois Natuurreservaat is onbezoldigd.