Organisatie

Beleid en plannen

Hoe houden we de Gooise natuur vitaal?

Vroeger lagen de dorpen als eilanden in het Gooise landschap - nu is het precies omgekeerd: de natuurterreinen vormen eilanden in een zee van verstedelijking. Anno 2009 is hier tweederde van de kaart volgebouwd en neemt de druk op de natuur verder toe. Gelukkig is de natuur in het Gooi nog altijd aantrekkelijk en gevarieerd. Alleen met een heldere visie en breed gedragen beheerplan, kunnen we de kwaliteiten van landschap, natuur en cultuurhistorie waarborgen.
Daarom vinden wij het belangrijk dat de inwoners van het Gooi kennis kunnen nemen van ons geactualiseerde beheerplan 2010-2019, zodat iedereen kan zien wat het beheerplan voor hem of haar betekent. Het beheerplan is op 3 december 2009 vastgesteld door het dagelijks bestuur van Goois Natuurreservaat.

Hoe kom je in het bezit van een beheerplan?

 • Downloaden in pdf;
 • Een papieren uitgave bestellen bij Goois Natuurreservaat voor €25,-;
 • Een CD ontvangen voor € 7,00 per stuk.
  (beide bedragen zijn inclusief verzend- en administratiekosten).

Betalen voor het beheerplan:

 • Dit kan contant of met PIN op het kantoor van Goois Natuurreservaat.
  Alleen tijdens kantooruren.
 • Overmaken van het geld op rekeningnummer IBAN NL55 RABO 0330 0339 99 t.n.v. Goois Natuurreservaat te Hilversum o.v.v. de naam van het plan en je adresgegevens.

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug

Voor het deel van de Heuvelrug ten noorden van de lijn Maartensdijk-Soest (de Laagte van Pijnenburg) heeft Goois Natuurreservaat beschreven hoe een tiental knelpunten in de ecologische structuur kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om gebieden waar de ruimtelijke ordening, het landschapsbeheer en soms ook het waterbeheer dient te worden verbeterd. De maatregelen sluiten aan op het beleid van terreinbeheerders, overheden en andere partners. Met dit Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug op de plank kan snel worden gereageerd als er zich kansen voordoen de knelpunten op te lossen.

Uitvoeringsplan Ontsnippering 't Gooi

Speciaal voor het Gooi beschikt Goois Natuurreservaat ook over een gedetailleerd Uitvoeringsplan Ontsnippering ’t Gooi. Voor zestig locaties is precies aangegeven hoe natuurgebieden verbonden kunnen worden met faunapassages. Voor de uitvoering van het werk is samenwerking met de wegbeheerders onontbeerlijk. Dit rapport is niet digitaal beschikbaar.

Hoe kom je in het bezit van een uitvoeringsplan?

 • Uitvoeringsplan Noordelijke Heuvelrug downloaden in pdf;
 • Een CD ontvangen voor € 7,00 per stuk.
  (inclusief verzend- en administratiekosten).

Betalen voor de uitvoeringsplannen:

 • Dit kan contant of met PIN op het kantoor van Goois Natuurreservaat.
  Alleen tijdens kantooruren.
 • Overmaken van het geld op rekeningnummer IBAN NL55 RABO 0330 0339 99 t.n.v. Goois Natuurreservaat te Hilversum o.v.v. de naam van het plan en je adresgegevens.