Doelstelling en missie

GNR > Over ons > Doelstelling en missie
Over ons

Doelstelling

Het Goois Natuurreservaat werd in 1932 opgericht, met als doel:

‘De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.’

Deze formulering is opgenomen in de statuten, en vormt de basis voor het denken en handelen van Goois Natuurreservaat.

Visie

In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed (samen het “natuurschoon”) een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud van deze waarden in het Gooi vindt Goois Natuurreservaat daarom van groot belang voor de bezoekers en bewoners van de streek, voor nu en later. Iedereen dient de natuur en het landschap te kunnen ervaren en dient er kennis over te kunnen vergaren. De verkregen ervaringen en inzichten zullen leiden tot sympathie voor natuurbescherming, een voorwaarde voor duurzaam behoud van de terreinen.

De stichting is bovendien van mening dat de voor het Gooi kenmerkende flora en fauna, los van de betekenis voor het welzijn van de mens, recht hebben op voldoende leefruimte van een goede kwaliteit. Om het ecologisch functioneren van de natuurterreinen of – op grotere schaal – de Gooise stuwwallen te kunnen waarborgen, moet over eigendoms- en bestuursgrenzen heen worden gekeken. Uiteindelijk gaat het om het Gooi als deel van de Heuvelrug, en als schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland.

Het Goois Natuurreservaat is ruim 2.800 hectare groot.

Missie

Het Goois Natuurreservaat heeft van de Gooise gemeenschap de opdracht gekregen voor haar de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de cultuurhistorische waarden van het buitengebied voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het is de taak van Goois Natuurreservaat hiervoor gronden te verwerven en als natuurgebied te beheren. Daarnaast werken we aan herstel van aangetaste waarden en aan ontwikkeling van natuurwaarden op bijvoorbeeld cultuurgronden of in voormalige productiebossen.

Als belangenbehartiger van de Gooise natuur wil Goois Natuurreservaat de knelpunten die buiten haar bereik liggen oplossen door het beleid van de verantwoordelijke instellingen te beïnvloeden en door mogelijkheden voor samenwerking te benutten. Op deze wijze willen we de barrières voor flora en fauna overbruggen.

Goois Natuurreservaat heeft ook een belangrijke taak als gastheer. Ze maakt het mogelijk dat bezoekers op hun eigen manier van de terreinen genieten, voor zover dat verenigbaar is met de beheeropdracht. Ook proberen we het publiek te interesseren voor de natuurhistorie en de ecologische betekenis van de terreinen.

Jaarverslagen en rekeningen zijn openbaar en te vinden bij Publicaties.