Toegangsbepalingen

Schade en aansprakelijkheid

  • Veroorzaakte schade dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij het kantoor van Goois Natuurreservaat.
  • Degene die schade veroorzaakt, is aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging alsmede voor de vervolgschade.
  • Het verblijf in het Goois Natuurreservaat en het gebruik van de (recreatieve) voorzieningen geschiedt op eigen risico.
  • Goois Natuurreservaat¬†aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de bezoeker geleden schade of aan de bezoeker toegebracht letsel, tenzij die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de stichting en/of haar medewerkers.

Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie.