Nieuws

Transitieplan Goois Natuurreservaat gepresenteerd

23-10-2015
Transitieplan: hoe verder na 'rapport Winsemius'?
Het GNR krijgt een prominente rol bij het uitdragen van de groene identiteit van het Gooi. De bestuursvorm gaat, na een interim-periode tot eind 2016, over een andere boeg. En het financiële draagvlak moet extra impulsen krijgen, zowel vanuit de gemeenten als vanuit particulieren en bedrijven.
 
Winsemius
Dat zijn de hoofdpunten uit het Transitieplan GNR dan het dagelijks bestuur op 15 oktober heeft vastgesteld. Dit plan vormt het antwoord op de kritische analyse van extern adviseur Pieter Winsemius getiteld 'Gebed zonder end? - een toekomstbestendig Goois Natuurreservaat', die voor de zomer het licht zag.
 
Zwaar getroffen
De voorgeschiedenis in het kort: diverse ontwikkelingen zoals de veranderende rol van de provincie, het voornemen van de gemeente Amsterdam om zich terug te trekken als participant, veranderende economische omstandigheden en daarbij behorende bezuinigingsopgaven hebben het Goois Natuurreservaat als organisatie zwaar getroffen.
 
Maatschappelijk verzet 
Sinds vorig jaar heeft het bestuur de oplossing gezocht in samenwerking met een collega terreinbeheerdersorganisatie (PWN). Maar dit voornemen stuitte op een breed maatschappelijk verzet. Waarop het GNR-bestuur besloot om de onafhankelijk deskundige Winsemius te vragen een rapport van bevindingen uit te brengen over die keuze en over mogelijke alternatieven. Deze verkenning en andere bronnen zoals brieven van participanten, opvattingen uit de samenleving waaronder de Klankbordgroep van het GNR, de Stichting Steun, de Vrienden van het Gooi, de Vrienden van het Goois Natuurreservaat en observaties van het bestuur zelf onder leiding van kwartiermaker Adriani, heeft geleid tot een transitieplan dat op 15 oktober in het dagelijks bestuur van GNR is vastgesteld.
 
Kernpunten
Het eerste van de vier kernpunten uit het Transitieplan luidt: Het GNR wordt nadrukkelijker gepositioneerd als ‘groene’ drager van de identiteit van de regio. 
Die groene identiteit zal de Gooi- en Vechtstreek op het gebied van wonen, recreatie en toerisme naar een hoger plan moeten brengen. Hierbij hoort ook de bijdrage die dit levert aan de economische ontwikkeling en de positie van de regio in haar omgeving (Amsterdam, Utrecht, Flevoland). Op deze wijze wordt het GNR door de gemeenten en provincie gepositioneerd in nieuwe beleidsontwikkelingen. 
 
Onafhankelijk voorzitter
Het tweede kernpunt luidt: De bestuurskracht van het GNR wordt versterkt, de governance structuur wordt aangepast aan de eisen van deze tijd en het politiek-bestuur beperkt zich tot haar kerntaken zoals kader stellen en toezicht. Tot die tijd zal een onafhankelijk interim-voorzitter het bestuur aanvoeren en kwartier maken voor de bestuurlijke vernieuwing. Het voorzitterschap ligt straks niet langer bij de provincie, maar bij een onafhankelijk voorzitter.
 
Weerbaarheid
Ten derde wordt 'de weerbaarheid van de werkorganisatie verhoogd en gaat het GNR actief allianties aan met haar omgeving'. De directeur-rentmeester start met de opbouw van kennis en expertise op het gebied van externe communicatie, het betrekken van externe partijen, fondsenwerving en het werken als netwerkorganisatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de interne formatie aangevuld met de externe ondersteuning vanuit de Regio en de participanten. 
 
1 Euro extra
Als laatste kernpunt stelt het plan: de investeringsbereidheid van inwoners en andere externe partijen wordt vergroot om randvoorwaarden te scheppen voor een solide toekomstige financiële huishouding. Zo wordt onder meer een beroep gedaan op de Gooise gemeenten op een extra transitiebijdrage voor 2016 t/m 2018 ter hoogte van € 1,- per inwoner. Deze bijdrage stopt na 2018, of wordt afgebouwd als dat eerder mogelijk is. Ook wordt de inflatiecorrectie na acht jaar weer in ere hersteld.
 
Gemeenteraden
Dit transitieplan zal de komende maanden worden besproken in de gemeenteraden, provinciale en gedeputeerde staten, waarna het algemeen bestuur van GNR naar verwachting in februari 2016 tot een definitief besluit kan komen over de toekomstbestendigheid van het Goois Natuurreservaat.